Loading...
N-9N-8
Nederlands
basisbedie-
ning
De CDS27 wordt geleverd met de CR902
afstandsbediening.
De afstandsbediening gebruiken
Houd met het volgende rekening als u de
afstandsbediening gebruikt:
< Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden
tussen de afstandsbediening en de sensor op
het voorpaneel. De afstandsbediening hee
een bereik van ongeveer 7 meter. Als de sensor
verborgen is, is de IR in-aansluiting voor
de afstandsbediening op het achterpaneel
beschikbaar. Raadpleeg uw dealer voor nadere
informatie.)
< Bediening op afstand kan onbetrouwbaar worden
als sterk zonlicht of TL-licht op de sensor van de
afstandsbediening van de eenheid schijnt.
< Vervang de batterijen wanneer u een
vermindering van het werkbereik van de
afstandsbediening opmerkt.
De batterijen in de afstandsbediening
plaatsen
1. Open de batteriijhouder op de achterzijde van de
afstandsbediening.
2. Installeer twee type ‘AAA’ batterijen volgens de
markeringen op het klepje van de batterijhouder.
3. Schuif het klepje terug op de batterijhouder
totdat deze vast klikt.
afstandsbe-
diening
OPMERKING
< Onjuist gebruik van batterijen kan tot risico’s
zoals lekkage en barsten leiden.
< Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door
elkaar.
< Gebruik alleen identieke batterijen met elkaar
– zelfs als hetzelfde eruit zien, verschillende
batterijen kunnen verschillende voltages
hebben.
< Zorg ervoor dat de plus (+) en min (–) einden
van elke batterij overeenkomen met de
aanduidingen in het batterijvak.
< Verwijder de batterijen uit apparaten die u
langer dan een maand niet gaat gebruiken.
< Raadpleeg voordat u uw gebruikte batterijen
weggooit de lokale regelgeving of de
overheidsvoorschien die in uw regio van
kracht zijn.
De CR902 afstandsbediening voldoet aan
Deel 15 van de FCC-richtlijnen
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de eisen
die gesteld worden aan een klasse B digitaal toestel,
volgens lid 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn
bedoeld om een redelijke bescherming te bieden
tegen schadelijke storing in een huiselijke installatie.
Deze apparatuur genereert en gebruikt energie
voor radiofrequentie en kan deze ook uitstralen,
en indien dit toestel niet volgens de instructies
wordt geïnstalleerd, kan er storing optreden die
schadelijk is voor radiocommunicaties. Dit is echter
geen garantie dat in een bijzondere situatie geen
storing op zal treden. Als deze apparatuur inderdaad
schadelijke storing voor de ontvangst van radio of
televisie veroorzaakt- wat vastgesteld kan worden
door de apparatuur aan en uit te schakelen - dan
wordt het de gebruiker aangeraden om één of meer
van de volgende maatregelen te nemen:
Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats het.
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de
ontvanger.
Sluit de apparatuur aan op een ander stopcontact
of andere groep dan dat waarop de ontvanger is
aangesloten.
Vraag uw dealer of een ervaren radiotechnicien om
hulp.
AUDIO
SACD
MENU
FM MONO P/TUNE STORE
INFO
BD
CR902
RTN
Tijdens het afspelen
Spoelen
Druk op 8 of 7 op het voorpaneel of op de
afstandsbediening om op 4x normale afspeelsnelheid
vooruit of terug te spoelen. Druk op START om de
normale afspeelmodus te hervatten.
Hoofdstukken/nummers overslaan
Druk op /of 0 om tracks over te slaan.
Wanneer u een vorige track wilt selecteren, gaat u naar
het begin van de huidige track wanneer u de eerste
keer op de toets drukt. Door normaals op de toets te
drukken, gaat u naar het begin van de vorige track.
Afspelen op pauze zetten
Druk op 4/; op het voorpaneel of op ; op de
afstandsbediening om het afspelen op pauze te zetten.
Om verder te gaan met het afspelen drukt u op 4/; op
het voorpaneel of op 4 op de afstandsbediening.
Afspelen stopzetten
Druk op de </1 -toets op het voorpaneel of < op de
afstandsbediening om het afspelen te stoppen.
Inleiding
‘Basisbediening’ legt uit hoe u audiodisks,
netwerkbestanden en audiobestanden opgeslagen op
USB-media afspeelt. Let erop dat het misschien nodig is
om uw speler correct te congureren voor uw systeem,
voordat er optimaal - of zelfs ook maar iets - afgespeeld
kan worden. De conguratie van de speler staat
beschreven aan het begin van pagina 11.
Inschakelen
Druk op de toets AAN/UIT om het apparaat in te
schakelen. De status-LED is groen verlicht als het
apparaat aan staat en rood in de stand-by-modus. U
kunt de stand-by modus inschakelen en uitschakelen
door op de toets Stand-by op de afstandsbediening te
drukken of op de toets </1 op het voorpaneel. Als de
POWER-toets wordt ingedrukt (of als de stroom uitvalt)
terwijl het apparaat in de stand-by-modus staat, zal het
opnieuw in de stand-by-modus schakelen wanneer er
weer stroom is.
Vergeet niet dat de afstandsbedieningsensor rechts van
het weergavevenster is geplaatst. Blokkeer de sensor
niet, want dan zal de afstandsbediening niet werken.
Een schijf afspelen
Druk op </1 op het frontpaneel (of 1 op de
afstandsbediening) en plaats de schijf in de schijade,
met de af te spelen kant naar beneden (sommige
schijven zijn dubbelzijdig, in dat geval moet de kant
waar “A” op staat naar boven wijzen om de A-kant af te
spelen).
Druk op </1 op het voorpaneel om de schijade
te sluiten. De schijf zal na een pauze van een paar
seconden geladen worden.
Als de lade eenmaal gesloten is, kan het nog even
duren voordat de schijf wordt geladen. Wanneer u de
instelling ‘Disk Automatisch Afspelen’ op Aan instelt
(standaard instelling), wordt het afspelen automatisch
afgespeeld. (Lees voor meer informatie ‘Disl
Automatisch Afspelen’ op pagina 11).
Als een disk niet automatisch wordt afgespeeld,
kunt u op 4/; op het voorpaneel of op 4 op de
afstandsbediening drukken.
Netwerkbestanden afspelen
Zorg ervoor dat de CDS27 is verbonden met uw lokale
netwerk. Selecteer ‘Media Browser’ op het homescherm
om een browserlijst te openen met beschikbare
apparaten. Navigeer de beschikbare bibliotheken met de
toetsen ',<> op de afstandsbediening.
Het afspelen van muziek van uw netwerk kan ook
worden bediend via uw computer, telefoon of mobiel
apparaat door gebruik van de gewenste UpnP
bedieningsapplicatie.
Druk op OK of 4 op een gemarkeerd audiobestand om
het af te spelen bestand te openen. Alle daaropvolgende
tracks in de afspeelfolder zullen vervolgens
achtereenvolgens worden afgespeeld.
Afspelen van USB
Sluit uw USB-apparaat aan op de USB-ingang op
de achterzijde van uw CDS27. Nadat het apparaat is
geïdenticeerd, selecteert u ‘Media Browser’ op het
homescherm en kiest u vervolgens de optie ‘USB’ in de
medialijst.
Gebruik de toetsen ',<> op de
afstandsbediening om te navigeren en begin het
afspelen van een gemarkeerd audiobestand door op
OK, 4of > te drukken. Alle daaropvolgende tracks
in de afspeelfolder zullen vervolgens achtereenvolgens
worden afgespeeld.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com