Loading...
N-3N-2
Nederlands
veiligheid-
srichtlijnen
OPGELET: Om het risico voor elektrische schokken te verminderen, verwijder niet de afdekking (of de achterkant). Er zijn geen door de
gebruiker herstelbare onderdelen binnenin aanwezig. Verwijs onderhoud door naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
VOORZICHTIG: Om het risico van brand of elektrische schokken te verkleinen, stel dit toestel niet bloot aan regen of
vocht.
De bliksemschicht met pijlpunt binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u te attenderen op de aanwezigheid van
ongeïsoleerde “gevaarlijke voltage” binnenin de behuizing van het product, dat van voldoende omvang is om voor personen een
risico op elektrische schokken te vormen.
Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid van
belangrijke bediening- en onderhoudsinstructies in de documentatie die met het apparaat meekomen.
OPGELET: In Canada en de Verenigde Staten, om elektrische schokken te voorkomen, steek de brede pin van de stekker in de brede sleuf
van het stopcontact en steek de stekker volledig in het stopcontact.
Klasse II product
Dit toestel is een Klasse II of dubbel
geïsoleerd elektrisch toestel. Het is op een
zodanige wijze ontworpen dat het geen
veilige aansluiting met elektrische aarding (
aarde
in de VS) nodig hee.
Waarschuwing
De stekker/het netsnoer van het apparaat wordt
gebruikt als het onderbrekingsmechanisme en
dient het onderbrekingsmechanisme eenvoudig
bedienbaar te blijven.
WAARSCHUWINGEN VOOR DE
INSTALLATIE
Voor een correcte afgie van de warmte, installeer
dit toestel niet in een gesloten ruimte, zoals
bijvoorbeeld een boekenkast.
Meer dan 0,3 m (12 in.) vrije ruimte wordt
aanbevolen.
Plaats geen andere apparatuur op dit toestel.
zz
z
Wall
z
Muur
Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Besteed aandacht aan alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik dit toestel niet in de buurt van water.
6. Reinig het alleen met een droge doek.
Haal vóór het schoonmaken de stekker van het toestel
uit het stopcontact.
De behuizing hoe normaal gesproken alleen met
een zachte, pluisvrije doek schoongeveegd te worden.
Gebruik geen chemische oplosmiddelen voor het
reinigen.
Wij raden het gebruik van reinigingssprays of
poetsmiddelen voor meubilair af, omdat het tot
blijvende witte vlekken kan leiden.
7. De ventilatieopeningen niet afsluiten.
Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen
zoals radiatoren, kachels, ovens of andere apparaten
(inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Omzeil nooit de veiligheidsvoorziening van de
gepolariseerde of geaarde stekker.
Een gepolariseerde stekker hee twee bladen, waarvan
er een breder is dan de andere. Een geaarde stekker
hee twee bladen en een derde pen voor de aarding.
Het brede blad of de derde pen is bedoeld voor uw
veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw
stopcontact passen, raadpleeg dan een elektricien voor
het vervangen van het verouderde stopcontact.
10. Bescherm het netsnoer zodat er niet over gelopen
kan worden of bekneld kan raken, vooral bij stekkers,
stopcontacten en het punt waar ze het toestel
verlaten.
11. Gebruik alleen aansluitstukken/accessoires
aanbevolen door de fabrikant.
12. Gebruik uitsluitend een wagentje, standaard,
statief, beugel of tafel door de fabrikant aanbevolen
of bij het toestel verkocht.
Wanneer u een wagentje gebruikt, wees
dan voorzichtig bij het verplaatsen
van de combinatie wagen/toestel en
voorkom letsel door omvallen.
13. Haal de stekker van dit toestel
uit het stopcontact tijdens bliksem of
wanneer het toestel gedurende lange perioden niet
gebruikt wordt.
14. Laat al het onderhoud uitvoeren door
gekwaliceerd onderhoudspersoneel.
Onderhoud is nodig wanneer het toestel op enige
wijze beschadigd is, zoals het netsnoer of de stekker
is beschadigd, er vloeistof in het toestel is gemorst of
voorwerpen in zijn terechtgekomen, het toestel aan
regen of vocht is blootgesteld, niet normaal werkt of is
gevallen.
15. Binnendringen van voorwerpen of vloeistoen
WAARSCHUWING – Er moet worden opgelet,
dat voorwerpen en gemorste vloeistoen niet via
de openingen in de behuizing terechtkomen. De
apparatuur mag niet aan druppels of spatten worden
blootgesteld. Met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
vazen mogen niet op de apparatuur worden geplaatst.
16. Reparatie-aanwijzingen
OPGELET - Deze aanwijzingen richten zich uitsluitend
tot het personeel van een erkend servicecentrum. Om
het gevaar voor elektrocutie te vermijden, verricht
geen andere handelingen dan in deze handleiding is
beschreven, tenzij u bevoegd bent tot het verrichten van
dergelijk onderhoud.
17. Klimaat
De apparatuur is ontworpen voor gebruik in een
gematigd klimaat en in huishoudelijke situaties.
Ontkoppel de apparatuur bij onweer om schade wegens
blikseminslag of spanningspieken te vermijden.
18. Voedingsbronnen
Sluit de apparatuur alleen aan op een
stroomvoorziening van het type zoals omschreven in de
gebruiksaanwijzing of zoals aangegeven op het toestel.
De belangrijkste methode om de apparatuur van
het lichtnet te ontkoppelen, is het verwijderen van
de stekker uit het stopcontact. De apparatuur moet
op een zodanige wijze worden geïnstalleerd zodat
ontkoppeling mogelijk wordt gemaakt.
19. Beveiliging van de voedingskabel
Netsnoeren dienen zo gerouteerd te worden dat er niet
overheen gelopen wordt, en ze niet in de verdrukking
komen door voorwerpen die erop of ertegenaan gezet
worden. Hierbij moet vooral gelet worden op snoeren
en stekkers, en hun uitgangspunt op het toestel.
20. Hoogspanningslijnen
Plaats een externe antenne buiten bereik van
hoogspanningslijnen.
21. De luidspreker aansluiten
Sluit de luidsprekers aan op de A39 met een klasse II
geleider (d.w.z. zonder aansluiting op de aarde). De
niet-inachtneming van deze voorzorgsmaatregel kan
schade aan het toestel berokkenen.
22. Gebruik geen timers
Als de eenheid een standby-functie hee, blij er in
deze modus een kleine hoeveelheid stroom naar de
apparatuur gaan. Haal het netsnoer van het toestel uit
het stopcontact als het toestel lange tijd niet gebruikt
wordt.
23. Vreemde geur
Indien een vreemde geur of rook van het toestel wordt
waargenomen, schakel de stroom onmiddellijk uit en
trek de stekker van de apparatuur uit het stopcontact.
Neem contact op met uw dealer en sluit de apparatuur
niet opnieuw aan.
FCC INFORMATIE (VOOR V.S. KLANTEN)
1. PRODUCT
Dit product is conform Deel 15 van de FCC-
wetgeving. Gebruik is onderworpen aan de
volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag
geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit
toestel moet elke ontvangen interferentie accepteren,
inclusief interferentie die ongewenste werking kan
veroorzaken.
2. BELANGRIJKE OPMERKING: PROBEER DIT
PRODUCT NIET TE WIJZIGEN
Dit product voldoet aan de FCC-voorschrien, mits
het is geïnstalleerd volgens de aanwijzingen van deze
handleiding. Door wijzigingen waarvoor ARCAM
geen toestemming hee gegeven, kunt u uw recht
op het gebruik van dit product verliezen conform
de FFC.
3. OPMERKING
De compatibiliteit van dit toestel met de bepalingen
voor een Klasse B digitaal toestel is vastgesteld aan
de hand van een test volgens Deel 15 van de FCC-
voorschrien. Deze bepalingen zijn vastgesteld om
een bescherming tegen schadelijke storingen in een
woning te bieden.
Dit product genereert, gebruikt en kan
radiofrequentie-energie uitstralen en kan
radiocommunicaties ernstig verstoren als het niet
volgens de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en
gebruikt. Dit is echter geen garantie dat in een
bijzondere situatie geen storing op zal treden. We
raden de gebruiker aan de storing te verhelpen
door de volgende tips toe te passen als dit product
schadelijke storingen veroorzaakt in de ontvangst
van het radio- of tv-signaal; dit kunt u vaststellen
door het product UIT en weer IN te schakelen:
Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats
het.
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de
ontvanger.
Sluit het product aan op een ander stopcontact
dan hetgeen waar de ontvanger op is aangesloten.
Raadpleeg uw erkende winkelier of een ervaren
radio-/tv-technicus voor hulp.
VEILIGHEIDSINFORMATIE (VOOR EUROPA)
Vermijd hoge temperaturen. Zorg voor voldoende
dispersie van de warmte als het toestel in een rek
is geïnstalleerd.
Hanteer de voedingskabel voorzichtig. Ontkoppel
de voedingskabel door aan de stekker te trekken.
Bescherm het toestel tegen vocht, water en stof.
Ontkoppel de voedingskabel als u het toestel
lange tijd niet zult gebruiken.
Sluit de ventilatieopeningen niet af.
Vermijd dat vreemde voorwerpen in het toestel
terechtkomen.
Vermijd de aanraking van het toestel met
insecticiden, benzeen en verdunningsmiddelen.
Probeer het toestel niet te openen of te wijzigen.
Belemmer de ventilatie niet door de
ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen
zoals krantenpapier, tafellakens of gordijnen.
Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen,
op het toestel.
Leef de plaatselijke voorschrien met betrekking
tot de verwijdering van batterijen na.
Stel het toestel niet bloot aan vloeistofdruppels
of spatten.
Plaats geen v oorwerpen op het toestel die zijn
gevuld met water, zoals vazen.
Raak de voedingskabel niet aan met natte
handen.
Ook als de schakelaar op OFF staat is
de apparatuur niet helemaal van het
ELEKTRICITEITSNET ontkoppeld.
Installeer de apparatuur in de buurt van de
voedingsbron, zodat deze gemakkelijk kan
worden bereikt.
OPMERKING MET BETREKKING TOT RECYCLING:
De verpakkingsmaterialen van dit product zijn recyclebaar en kunnen worden hergebruikt. Dank alle materialen
a.u.b. af volgens uw plaatselijke wetgeving m.b.t. recycling. Dank ook dit product af volgens plaatselijke
richtlijnen of wetgevingen.
Gooi batterijen niet weg en verbrand ze niet, maar verwijder ze in overeenstemming met de plaatselijke
voorschrien omtrent de verwijdering van batterijen.
Dit product en de meegeleverde accessoires, batterijen uitgezonderd, vallen onder het reglement van de richtlijn
AEEA.
EEN JUISTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT
De markeringen geven aan dat binnen de EU het product
niet bij het normale huisvuil mag worden gestopt.
Om mogelijke schade aan het milieu of gezondheid
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen
en grondstoen te beschermen, dient dit product op
verantwoorde wijze gerecycled te worden.
Om uw toestel te verwijderen, maak gebruik van u plaatselijke inlever- en inzamelsystemen of neem contact op
met de winkelier waar het product werd gekocht.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com