Loading...
Tally Dascom DL-200 User Guide V1.1
VI
Пвл по технке еопнот. (Russian)
Потте, полут, тук по теке еопот пеед клее  оту
пте.
Утото  оетк дол т ед леко дотуп.
Не полте тееке от  еот тек ототело, о ооте о
епот кло е тек.
 тук дол т ед дотуп кдоу полотел.
Утоте пте  оо  тло ете тк, то о е о упт  пол.
Н  кое луе е тте пте л леко опле о  т
еет.
клте пте  оетку толко  оотетту пее.
л  отте отклт пте от пе, л клте пте   те
те теке  оетк.
еете пте от е, от попд  ео п оле луе  пл.
Не допукте попд дкот  пте.
Нел подет пте тке, уд  .
Уедте, то пте  копте кле, толко поле тоо оедте пте 
коптео.
Пет олок еет о е от пте. Потоу пододте ккое-то
е, педе е дотоут до ее.
Полуте птео тк, кк то по  докует. л у  окт
еот, оте  опо к  под л  е ет.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com