Loading...
Tally Dascom DT-210/230
VIII
ÖnemliGüvenlikTalimatları(Turkish)
Lütfen,yazıcıyıişletimegeçirmedenöncebugüvenliktalimatlarınıbütünüyledikkatleokuyun.
Bakımvetamirçalışmalarınıkesinliklevehiçbirsurettekendibaşınızayapmayın;herzaman
kalifiyebiruzmanservisteknisyeninehaberverin.
Yazıcıyı,üzerindenyereşmesimümkünolmayacaksabitvedüzbirzemineyerleştirin.
Yazıcıyıkesinliklevehiçbirsurettekolaycayanabilecekgazveyapatlayıcımaddeleriçeren
nesnelerinyakınınakoymayın.
Yazıcıakımkablosunusadecedoğrugerilimesahipbirprizetakın.
Yazıcıyışebekeağındanayırmakistediğinizde,yazıcıyıkapatınveağ‐fişiniherzamanprizden
çıkartın.
Yazıcıyıneyüksekısılınededoğrudangüneşışığınavetozamâruzkalanmekânlardabulundurun.
Yazıcıhiçbirsıvımaddeyletemastaolmamalıdır.
Yazıcıhiçbirsarsıntıya,darbeyeveyatitreşimemâruzkalmamalıdır.
Verikablosubağlanmadanöncehemyazıcınınhemdebilgisayarınkapalıolduklarındanemin
olmalısınız.
Yazıcınınbaşıbasmaesnasındayüksekısıyaulaşıyor.Buyüzdenlütfendokunmadanöncekısa
süresoğumasınıbekleyin.
Yazıcınınişletimivekullanımındabudokümantasyondakitalimatlarınhiçdışınaçıkmayın.Sorunlu
görünenhususlardalütfenimâlatçınızaveyaşterihizmetleriservisinizebaşvurun.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com