Loading...
Dansk
36
MOTOROLAS BEGRÆNSEDE
GARANTI
MOTOROLAS
BEGRÆNSEDE GARANTI
GARANTIOPLYSNINGER
Den autoriserede Motorola-forhandler eller det
sted, hvor du har købt din tovejsradio fra
Motorola og/eller det originale tilbehør,
honorerer et garantikrav og/eller yder
garantiservice. Du bedes indlevere radioen til
din forhandler for at gøre krav på
garantiservice. Radioen skal ikke returneres til
Motorola. Før du kan gøre krav på
garantiservice, skal du fremvise
købskvitteringen eller et sammenligneligt
købsbevis indeholdende datoen for købet.
Din tovejsradio skal tydeligt vise
serienummeret. Garantien bortfalder, hvis type-
eller serienumrene på produktet er blevet
ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæselige.
HVAD ER IKKE DÆKKET AF GARANTIEN
Defekter eller skade pga. brug af produktet
til andet end det tilsigtede formål eller i
manglende overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugervejledning.
Defekter eller skade, der opstår som følge
af misbrug, ulykker eller forsømmelse.
Defekter eller skade, der opstår som følge
af ukorrekt test, drift, vedligeholdelse,
justering eller enhver evt. ændring eller
modificering af produktet.
Ødelagte eller beskadigede antenner,
medmindre dette direkte er forårsaget af
defekter i materialer eller forarbejdning.
Produkter, der adskilles eller repareres på
en sådan måde, at det påvirker ydelsen
negativt eller forhindrer tilstrækkelig
inspektion og test med henblik på at
verificere evt. garantikrav.
Defekter eller skade pga. fugt, væske eller
spild.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com