Loading...
Svenska
36
MOTOROLAS BEGRÄNSADE
GARANTI
MOTOROLAS
BEGRÄNSADE GARANTI
GARANTIINFORMATION
Den auktoriserade Motorola-återförsäljare där
du köpte din Motorola tvåvägsradio och/eller
originaltillbehör tar hand om garantianspråk
och/eller tillhandahåller garantiservice. Lämna
tillbaka radion till din återförsäljare för att göra
anspråk på garantiservice. Lämna inte tillbaka
radion till Motorola. För att vara berättigad till
garantiservice måste du visa upp ditt
inköpskvitto eller liknande inköpsbevis där
inköpsdatum framgår. Serienumret på
tvåvägsradion ska även synas tydligt. Garantin
gäller inte om typ eller serienummer på
produkten har ndrats, raderats, tagits bort eller
gjorts oläsliga.
DET HÄR OMFATTAS INTE AV GARANTIN
Defekter eller skador som uppstår genom
att Produkten används på ett sätt den inte
är avsedd för eller genom att
instruktionerna i den här
användarhandboken inte följs.
Defekter eller skador pga. felaktig
användning, olyckshändelser eller
oaktsamhet.
Defekter pga. skada förorsakad av felaktig
testning, drift, underhåll, justering eller
ändring av något slag.
Antenner som har gått sönder eller skadats
om detta inte förorsakats som en direkt
följd av fel i materialet eller tillverkningen.
Produkter som har demonterats eller
reparerats på ett sådant sätt att det
inverkar negativt på prestanda eller
förhindrar lämpliga inspektioner och tester
för att bekräfta eventuella garantianspråk.
Fel eller skador pga. fukt, vätska eller spill.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com