Loading...
Polski
31
PROGRAMOWANIE FUNKCJI
Obydwa urządzenia korzystają z w pełni
naładowanych akumulatorów.
•Wyłącz radiotelefony.
2. Podłącz jeden koniec kabla do
radiotelefonu źródłowego, a drugi koniec
do radiotelefonu docelowego.
3. Aby włączyć oba radiotelefony (źródłowy
i docelowy) w trybie klonowania, naciśnij
jednocześnie przycisk INFO i przycisk
zasilania.
Na wyświetlaczu LED pojawi się ikona
klonowania.
4. Naciśnij przycisk regulacji głośności
(+/–), aby włączyć klonowanie,
a następnie naciśnij przycisk PTT,
aby potwierdzić operację.
Ikona klonowania „C” będzie migać na
wyświetlaczu.
Wszystkie dane, które można
dostosować, zostaną przesłane
z radiotelefonu źródłowego do
radiotelefonu docelowego za
pośrednictwem kabla do klonowania.
5. Jeżeli klonowanie zakończy się
sukcesem, radiotelefon wyda ton
zaliczenia, a ikona klonowania „C” na
wyświetlaczu przestanie migać.
Jeśli podczas klonowania wystąpi błąd,
na wyświetlaczu będzie migać ikona „E”.
Zresetuj radiotelefon i ponownie uruchom
tryb klonowania.
6. Po zakończeniu procedury klonowania
ponownie uruchom radiotelefony, aby
opuścić tryb klonowania.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com