Loading...
Polski
6
INFORMACJE DOTYCZCE
BEZPIECZESTWA AKUMULATORÓW
IŁADOWAREK
6. Nie wolno demontować ładowarki — nie
jest ona przeznaczona do naprawy i nie
są dostępne dla niej części zamienne.
Demontaż ładowarki może prowadzić do
porażenia prądem lub pożaru.
7. Przed konserwacją lub czyszczeniem
ładowarki należy odłączyć ją od sieci
elektrycznej, aby zapobiec porażeniu
prądem.
ZALECENIA DOTYCZCE
BEZPIECZNEJ OBSŁUGI
Podczas ładowania akumulatora należy
wyłączyć radiotelefon.
Ładowarka nie nadaje się do użytku na
zewnątrz. Należy jej używać wyłącznie
w suchych miejscach/warunkach.
Ładowarkę należy podłączać tylko do
prawidłowo zabezpieczonego
i okablowanego źródła energii elektrycznej
o odpowiednim napięciu (zgodnie z opisem
podanym na produkcie).
Ładowarkę należy odłączać od zasilania
poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu
zasilającego z gniazdka.
Gniazdko elektryczne, do którego jest
podłączone omawiane urządzenie,
powinno znajdować się obok urządzenia
i być łatwo dostępne.
W przypadku urządzenia wyposażonego
w bezpieczniki elementy zamienne muszą
być zgodne z typem i wartością
znamionową podanymi w instrukcji obsługi
urządzenia.
Maksymalna temperatura otoczenia wokół
zasilacza nie może przekraczać 40°C
(104°F).
•Moc wyjściowa źródła zasilania nie może
przekraczać wartości podanych na
etykiecie umieszczonej na spodzie
ładowarki.
Przewód należy umieścić tak, aby nie
można było po nim deptać, aby nikt się
o niego nie potykał i aby nie był narażony
na działanie wody, uszkodzenia
i naprężenia.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com