Loading...
Norsk
6
SIKKERHETSINFORMASJON
FOR BATTERIER OG LADERE
RETNINGSLINJER FOR SIKKER
BRUK
Slå AV radioen når batteriet lades.
Laderen er ikke egnet for utendørs bruk.
Må brukes bare på tørre steder og under
tørre værforhold.
Laderen må kobles til en riktig sikret og
tilkoblet strømforsyning med riktig
spenning (som angitt på produktet).
Koble laderen fra linjespenningen ved å
trekke ut støpselet.
Stikkontakten som utstyret er koblet til, må
være nær og lett tilgjengelig.
For utstyr med sikringer må utskiftninger
være i tråd med typen og rangeringen som
er angitt i utstyrsinstruksjonene.
Maksimal romtemperatur rundt
strømforsyningsutstyret må ikke overstige
40 °C (104 °F).
Utgående strøm fra strømforsyningsenheten
må ikke overstige rangeringene som er angitt
på produktetiketten på undersiden av
laderen.
Pass på at ledningen er plassert slik at
ingen tråkker på den eller snubler i den, og
slik at den ikke utsettes for vann, skader
eller belastning.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com