Loading...
Polski 16
UĩYTKOWANIE I
KONSERWACJA
UĩYTKOWANIE I KONSERWACJA
Do czyszczenia obudowy naleĪy
uĪywaü miĊkkiej, wilgotnej Ğciereczki
Nie zanurzaü w wodzie Nie naleĪy uĪywaü alkoholu
ani detergentów
W przypadku zanurzenia radiotelefonu w wodzie...
Wyáączyü radio
i wyjąü akumulatory
Osuszyü miĊkką szmatkąNie korzystaü z radia aĪ do
caákowitego wysuszenia
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo
M są znakami towarowymi lub zastrzeĪonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są uĪywane na licencji.
Wszystkie inne znaki towarowe są wáasnoĞcią ich wáaĞcicieli.
© 2013 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeĪone.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com