Loading...
Polski
15
PROGRAMOWANIE FUNKCJI
Aplikacja zapewnia równieĪ zabezpieczenia, umoĪliwiając
ustawienie hasáa dla zarządzania profilem radia. WiĊcej
szczegóáów zawiera sekcja Wykres podsumowania funkcji
na koĔcu instrukcji obsáugi.
Uwaga: Funkcje powinny zostaü wáączone przez autoryzowanego
dealera Motorola. Skontaktuj siĊ ze sklepem Motorola,
aby uzyskaü szczegóáy.
Uwaga: (*) Kabel do programowania CPS jest akcesorium
sprzedawanym oddzielnie. Aby uzyskaü informacje
dotyczące numerów katalogowych, patrz sekcja
Akcesoria.
Szczegóáowe informacje na temat CPS zawiera dysk
CD CPS.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com