Loading...
Polski 14
PROGRAMOWANIE FUNKCJI
PROGRAMOWANIE
FUNKCJI
Aby w prosty sposób programowaü wszystkie funkcje
radiotelefonu, zaleca siĊ uĪycie zestawu CPS
zawierającego kabel do programowania, CPS i akcesoria.
Tryb programowania
Tryb programowania to specjalny tryb radiotelefonu,
który umoĪliwia programowanie podstawowych funkcji
radiotelefonu przez uĪycie programowania panelu
radiotelefonu.
Po przestawieniu radiotelefonu w tryb programowania
moĪna odczytywaü i modyfikowaü nastĊpujące funkcje:
•CzĊstotliwoĞci,
Kody (CTCSS/DPL) i
• Auto-skanowanie.
Funkcja CzĊstotliwoĞci programowania umoĪliwia
wybieranie czĊstotliwoĞci dla kaĪdego kanaáu.
Kod eliminatora zakáóceĔ (CTCSS/ DPL) pomaga
minimalizowaü zakáócenia dziĊki wyborowi kombinacji kodów,
które filtrują zakáócenia, szumy i niechciane komunikaty.
Funkcja automatycznego skanowania umoĪliwia ustawienie
okreĞlonego kanaáu do automatycznego skanowania po
kaĪdorazowym przeáączeniu na ten kanaá (nie trzeba
naciskaüĪadnego przycisku, aby rozpocząü skanowanie).
WiĊcej szczegóáów na temat funkcji programowania
znajduje siĊ pod adresem
http://www.motorolasolutions.com, gdzie moĪna
pobraü peáną wersjĊ instrukcji obsáugi radiotelefonu
XT420/XT460.
APLIKACJA DO SAMODZIELNEGO
PROGRAMOWANIA RADIOTELEFONU
(COMPUTER PROGRAMMING SOFTWARE,
CPS)
Najprostszym sposobem programowania lub zmieniania
funkcji w radiotelefonie jest uĪycie aplikacji do
samodzielnego programowania radiotelefonu (CPS)
i kabla do programowania CPS (*).
CPS umoĪliwia uĪytkownikowi programowanie
czĊstotliwoĞci, kodów PL/DPL, jak równieĪ innych funkcji,
takich jak: licznik limitu czasu, lista skanowania, sygnaáy
poáączenia, szyfrowanie, Reverse Burst itd. CPS jest
bardzo przydatnym narzĊdziem, poniewaĪ moĪe blokowaü
programowanie radia z panelu przedniego lub ograniczaü
zmiany funkcji radia (w celu unikniĊcia przypadkowego
skasowania ustawionych funkcji radia).
Radiotelefon do
zaprogramowania
àadowarka z tacą do wsuwania
Kabel do programowania CPS
Porty USB
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com