Loading...
Polski
13
WPROWADZENIE
Przywracanie ustawieĔ fabrycznych
Przywrócenie ustawieĔ fabrycznych powoduje ustawienie
wartoĞci domyĞlnych dla wszystkich ustawieĔ
radiotelefonu. Aby to zrobiü, naleĪy jednoczeĞnie nacisnąü
przyciski PTT, SB1 i SB2 podczas wáączania radiotelefonu,
aĪ rozlegnie siĊ sygnaá dĨwiĊkowy.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com