Loading...
Polski
11
WPROWADZENIE
ZASIĉG ROZMÓW
Radiotelefony z serii XT zaprojektowano z myĞlą
o maksymalizacji wydajnoĞci i zwiĊkszeniu zasiĊgu
transmisji w terenie. Zaleca siĊ, by nie uĪywaü
radiotelefonów w odlegáoĞci mniejszej niĪ 1,5 m,
aby uniknąü zakáóceĔ. ZasiĊg XT420 wynosi 16 250
metrów kwadratowych, 13 piĊter oraz 9 km na powierzchni
páaskiej.
ZasiĊg rozmowy zaleĪy od terenu. Wpáywają na niego
betonowe konstrukcje, gĊsta roĞlinnoĞü i uĪywanie
radiotelefonów wewnątrz budynków lub pojazdów.
Optymalny zasiĊg na otwartej, páaskiej przestrzeni wynosi
9 km. ĝredni zasiĊg jest dostĊpny, kiedy po drodze
znajdują siĊ budynki i drzewa. Minimalny zasiĊg jest
dostĊpny, kiedy po drodze znajduje siĊ gĊsta roĞlinnoĞü
i góry. Aby nawiązaü poprawne poáączenie
dwukierunkowe, kanaá, czĊstotliwoĞü oraz kody eliminacji
zakáóceĔ muszą byü takie same w obu radiotelefonach.
Jest to zaleĪne od zapisanego profilu, który zostaá
wstĊpnie zaprogramowany w radiu:
1. Kanaá:bieĪące kanaá uĪywany przez radio z zaleĪnoĞci od
modelu radiotelefonu.
2. CzĊstotliwoĞü:czĊstotliwoĞü uĪywana przez radio do
nadawania/odbierania.
3. Kod eliminatora zakáóceĔ:kody te pomagają
minimalizowaü zakáócenia przez zapewnianie wyboru
kombinacji kodów.
4. Kod szyfrowania: kody uniemoĪliwiające podsáuchanie
transmisji przez osoby, które nie korzystają z odpowiedniego
kodu.
5. SzerokoĞü pasma: niektóre czĊstotliwoĞci mają zmienną
odlegáoĞü kanaáu, która musi odpowiadaü odlegáoĞci w innych
radiotelefonach, aby uzyskaü optymalną jakoĞü dĨwiĊku.
Szczegóáy dotyczące ustawiania czĊstotliwoĞci i kodów
CTCSS/DPL w kanaáach zawiera „Tryb programowania”
na str. 14
Uwaga: Kody eliminatora zakáóceĔ noszą równieĪ nazwĊ kodów
CTCSS/DPL lub kodów PL/DPL
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com