Loading...
Polski 10
WPROWADZENIE
WPROWADZENIE
W przypadku poniĪszych wyjaĞnieĔ patrz czĊĞü „CzĊĞci
radiotelefonu” na str. 4 instrukcji obsáugi.
WàĄCZANIE/WYàĄCZANIE
RADIOTELEFONU
Aby wáączyü radiotelefon, przekrĊü pokrĊtáo Wá./Wyá./
regulacji gáoĞnoĞci w prawo. Radiotelefon odtwarza:
•Sygnaá dĨwiĊkowy przy uruchomieniu i powiadomienie o oraz
iloĞci kanaáów lub
Powiadomienia o poziomie naáadowania baterii oraz iloĞci
kanaáów lub
Tryb cichy (sygnaáy dĨwiĊkowe wyáączone)
Czerwona dioda LED pulsuje krótko.
Aby wyáączyü radiotelefon, przekrĊü pokrĊtáo Wá./Wyá./
regulacji gáoĞnoĞci w lewo, a wskaĨnik LED zgaĞnie.
REGULACJA GàOĝNOĝCI
Obróü pokrĊtáo Wá./Wyá./regulacji gáoĞnoĞci w prawo, aby
zwiĊkszyü gáoĞnoĞü lub w lewo, aby zmniejszyü gáoĞnoĞü.
Uwaga: Nie trzymaj radiotelefonu zbyt blisko ucha, kiedy ustawiona
jest duĪa gáoĞnoĞü lub podczas ustawiania gáoĞnoĞci.
WYBÓR KANAàU
Aby wybraü kanaá, obróü pokrĊtáo wyboru kanaáów
i wybierz Īądany numer kanaáu.
KaĪdy kanaá naleĪy programowaü oddzielnie. KaĪdy kanaá
ma swoją wáasną czĊstotliwoĞü, kod eliminatora zakáóceĔ
i ustawienia skanowania.
ROZMAWIANIE I MONITOROWANIE
WaĪne jest monitorowanie ruchu w eterze przed
rozpoczĊciem transmisji, aby nie naáoĪyü gáosu na kogoĞ,
kto juĪ nadaje.
Aby monitorowaü, naciĞnij i przytrzymaj przycisk SB1(*)
przez 2 do 3 sekund, aby uzyskaü dostĊp do ruchu
w eterze na danym kanale. JeĞli nie ma Īadnej
aktywnoĞci, sáychaü bĊdzie szum. Aby zwolniü, naciĞnij
ponownie przycisk SB1. Po zwolnieniu kanaáu rozpocznij
rozmowĊ, naciskając przycisk PTT. Podczas nadawania
dioda LED na radiotelefonie bĊdzie migaü na czerwono co
3 sekundy.
(*) Przy zaáoĪeniu, Īe przycisk SB1 nie zostaá zaprogramowany na
inny tryb.
ODBIERANIE POàĄCZENIA
1. Wybierz kanaá, obracając pokrĊtáo wyboru kanaáów aĪ do
uzyskania Īądanego kanaáu.
2. Upewnij siĊ,Īe przycisk PTT nie jest naciĞniĊty i sáuchaj
aktywnoĞci gáosowej.
3. WskaĨnik LED báyĞnie na czerwono, kiedy radio odbiera
poáączenie.
4. Aby odebraü, ustaw radiotelefon pionowo w odlegáoĞci od
2,5 do 5,0 cm od ust. NaciĞnij przycisk PTT, aby mówiü,
albo zwolnij go, aby sáuchaü.
Uwaga: NaleĪy pamiĊtaü,Īe kiedy radio nadaje lub odbiera,
dioda LED zawsze Ğwieci siĊ na czerwono.
Uwaga: Aby sáuchaü aktywnoĞci na bieĪącym kanale, przyciĞnij
krótko przycisk SB1, aby ustawiü kod CTCSS/DPL na 0.
Ta funkcja nosi nazwĊ „CTCSS/DPL Defeat (Squelch
ustawione na CISZA)”.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com