Loading...
Polski
9
AKUMULATORY I
àADOWARKI
Wskazania LED áadowarki jednostanowiskowej
(*) Zwykle ponowne uáoĪenie akumulatora pozwala naprawiü ten problem.
(**) Temperatura akumulatora jest za wysoka lub za niska lub uĪywane jest nieprawidáowe napiĊcie.
JeĞli nie ma wskazania za pomocą diody LED:
1. SprawdĨ, czy radiotelefon z akumulatorem lub sam akumulator jest poprawnie ustawiony.
2. Upewnij siĊ,Īe kabel zasilający jest prawidáowo podáączony do gniazda áadowarki.
3. PotwierdĨ,Īe akumulator uĪywany z radiem jest wymieniony w Tabela 1.
Tabela 2: WskaĨnik LED áadowarki
Stan Stan diod LED Uwagi
Wáączanie Zielony przez ok. 1 s
àadowanie ĝwieci siĊ na czerwono
àadowanie zakoĔczone ĝwieci siĊ na zielono
Awaria akumulatora (*) Szybkie miganie na czerwono
Oczekiwanie na áadowanie (**) Wolne miganie na pomaraĔczowo
Stan akumulatora
1 migniĊcie na czerwono Niski poziom baterii
2 migniĊcia na pomaraĔczowo ĝredni stan akumulatora
3 migniĊcia na zielono Wysoki stan akumulatora
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com