Loading...
Polski
7
AKUMULATORY I
àADOWARKI
Zasilacz, adaptery i áadowarka z tacą do
wsuwania
Radiotelefon jest wyposaĪony w áadowarkĊ z tacą do
wsuwania, jeden zasilacz (transformator) i zestaw
adapterów.
Zasilacz jest wyposaĪony w funkcjĊ przeáączania, która
umoĪliwia dopasowanie do dowolnego adaptera
doáączonego do zestawu radia.
Adapter naleĪy wybraü zgodnie z regionem.
Po zidentyfikowaniu adaptera pasującego do gniazdka
elektrycznego przeprowadĨ nastĊpującą procedurĊ
instalacji:
•WsuĔ rowki adaptera do zasilacza, aĪ zatrzaĞnie siĊ na
swoim miejscu.
•PrzesuĔ adapter w górĊ, aby wyjąü.
Uwaga: Adapter przedstawiony na ilustracjach sáuĪy tylko do
celów poglądowych. Instalowany adapter powinien byü
inny.
Podczas wybierania dodatkowej áadowarki lub zasilacza
naleĪy siĊ upewniü,Īe jest to podobna áadowarka lub
zasilacz.
àadowarka z tacą do wsuwania
Zasilacz
PUSH
PUSH
PUSH
PUSH
Zasilacz Zasilacz
Adapter
Adapter
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com