Loading...
Polski
5
PRZEGLĄD RADIOTELEFONU
PokrĊtáo Wá./Wyá./regulacji gáoĞnoĞci
SáuĪy do wáączania/wyáączania radiotelefonu i regulacji
jego gáoĞnoĞci.
PokrĊtáo wyboru kanaáów
SáuĪy do przeáączania radiotelefonu na róĪne kanaáy.
Mikrofon
Podczas wysyáania komunikatu naleĪy mówiü wyraĨnie do
mikrofonu.
Antena
Anteny radiotelefonu nie moĪna odáączyü.
WskaĨnik LED
SáuĪy do przekazywania informacji o stanie akumulatora,
uruchomienia, poáączenia radiowego i skanowania.
Przyciski boczne
Przycisk Push-to-Talk (PTT)
•NaciĞnij i przytrzymaj ten przycisk, aby mówiü, albo zwolnij go,
aby sáuchaü.
Przycisk boczny 1 (SB1)
Przycisk boczny The 1 jest przyciskiem ogólnym, który moĪna
skonfigurowaü za pomocą oprogramowania CPS. DomyĞlne
ustawienie SB1 to ‘monitorowanie’.
Przycisk boczny 2 (SB2)
Przycisk boczny The 2 jest przyciskiem ogólnym, który moĪna
skonfigurowaü za pomocą CPS. DomyĞlne ustawienie SB2 to
‘skanowanie/eliminowanie kanaáu uciąĪliwego’.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com