Loading...
Polski
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEēSTWA
AKUMULATORÓW I àADOWAREK
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEēSTWA
AKUMULATORÓW
IàADOWAREK
Niniejszy dokument zawiera waĪne instrukcje dotyczące
bezpieczeĔstwa i eksploatacji. NaleĪy siĊ z nimi dokáadnie
zapoznaü i zachowaü na przyszáoĞü.
Przed rozpoczĊciem korzystania z áadowarki naleĪy
przeczytaü wszystkie instrukcje i symbole ostrzegawcze na
áadowarce
akumulatorze oraz
radiotelefonie z podáączonym akumulatorem
1. W celu zredukowania ryzyka obraĪeĔ ciaáa naleĪyáadowaü
wyáącznie akumulatory autoryzowane przez Motorola. Inne
baterie mogą eksplodowaü, powodując obraĪenia ciaáa i inne
uszkodzenia.
2. Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez Motorola moĪe
groziü poĪarem, poraĪeniem prądem lub obraĪeniami ciaáa.
3. W celu zredukowania ryzyka uszkodzenia wtyczki
elektrycznej i przewodu podczas odáączania áadowarki
naleĪy pociągaü za wtyczkĊ, a nie za przewód.
4. Nie naleĪy korzystaü z przedáuĪacza, o ile nie jest to
absolutnie konieczne. UĪycie niewáaĞciwego przedáuĪacza
moĪe doprowadziü do poĪaru i poraĪenia prądem. JeĞli
konieczne jest uĪycie przedáuĪacza, naleĪy siĊ upewniü,
Īe rozmiar przewodu to 18 AWG dla dáugoĞci do 2,0 m
i 16 AWG dla dáugoĞci do 3,0 m.
5. Aby zmniejszyü ryzyko poĪaru, poraĪenia prądem lub
obraĪeĔ ciaáa, nie wolno uĪywaü uszkodzonej w jakikolwiek
sposób áadowarki. NaleĪy takąáadowarkĊ zabraü do
autoryzowanego serwisu Motorola.
6. Nie wolno demontowaüáadowarki — nie jest ona przeznaczona
do naprawy i nie są dostĊpne dla niej czĊĞci zamienne.
DemontaĪáadowarki moĪe prowadziü do poraĪenia prądem
lub poĪaru.
7. Aby ograniczyü ryzyko poraĪenia prądem, przed próbą
jakiejkolwiek konserwacji czy czyszczenia naleĪy odáączyü
áadowarkĊ od gniazda sieciowego.
WYTYCZNE DLA BEZPIECZEēSTWA
EKSPLOATACJI
Podczas áadowania akumulatora naleĪy wyáączyü radiotelefon.
àadowarka nie nadaje siĊ do uĪytku na zewnątrz. NaleĪy go
uĪywaü wyáącznie w suchych miejscach/warunkach.
àadowarkĊ naleĪy podáączaü tylko do odpowiedniego
przewodu z wáaĞciwym napiĊciem (okreĞlonym na produkcie).
àadowarkĊ naleĪy odáączyü od zasilania za pomocą gáównej
wtyczki.
Gniazdko, do którego jest podáączany ten sprzĊt, powinno byü
poáoĪone blisko i áatwo dostĊpne.
Maksymalna temperatura otoczenia wokóá zasilacza nie moĪe
przekraczaü 40°C.
•NaleĪy siĊ upewniü,Īe przewód znajduje siĊ w miejscu,
w którym nie zostanie nadepniĊty, gdzie nie spowoduje
potkniĊcia, nie bĊdzie miaá kontaktu z wodą i nie zostanie
uszkodzony.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com