Loading...
Polski 2
BEZPIECZEēSTWO
BEZPIECZEēSTWO
BEZPIECZEēSTWO PRODUKTU
I NARAĩENIE NA DZIAàANIE
CZĉSTOTLIWOĝCI RADIOWEJ
UWAGA!
UĪytkowanie tego radiotelefonu jest ograniczone
wyáącznie do celów zawodowych uĪytku w celu speánienia
wymogów ICNIRP/FCC dotyczących naraĪenia na
dziaáanie energii o czĊstotliwoĞci radiowej.
Lista zatwierdzonych przez firmĊ Motorola anten, baterii
i innych akcesoriów jest dostĊpna w nastĊpującej witrynie
internetowej: http://www.motorolasolutions.com
Przed uĪyciem tego produktu, w celu
zapewnienia bezpiecznego uĪytkowania
naleĪy przeczytaü instrukcjĊ obsáugi,
zawartą w broszurze BezpieczeĔstwo
Produktu i NaraĪenie na Dziaáanie
CzĊstotliwoĞci Radiowej, doáączonej do
radiotelefonu.
Uwaga
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com