Loading...
Türkçe 14
PROGRAMLAMA
ÖZELLøKLERø
PROGRAMLAMA
ÖZELLøKLERø
Telsizinizin tüm özelliklerini kolayca programlamak için
Programlama Kablosu, CPS ve aksesuar bölümlerini
içeren CPS Kiti kullanmanız önerilir.
Programlama Modu
Programlama Modu telsizin panel programlamasını
kullanarak temel telsiz özelliklerini programlamanızı
sa÷layan özel telsiz modudur.
Telsiz Programlama Moduna ayarlandı÷ında úu üç özelli÷i
okuyabilir ve de÷iútirebilirsiniz:
•Frekanslar,
Kodlar (CTCSS/DPL) ve
Otomatik Tarama.
Programlama Frekansı özelli÷i her kanal için frekans
belirlemenizi sa÷lar.
Parazit Devre Dıúı Bırakma Kodu (CTCSS/ DPL) stati÷i,
gürültüyü ve istenmeyen mesajları filtreleyen kod
kombinasyonları seçimi sunarak paraziti en aza
indirmenizi sa÷lar.
Otomatik Tarama özelli÷i seçti÷inizde otomatik olarak
taramayı baúlatacak özel bir kanal ayarlamanızı sa÷lar
(taramayı baúlatmak için herhangi bir dü÷meye basmanıza
gerek kalmaz).
Programlama özellikleri hakkında daha fazla bilgi için
lütfen http://www.motorolasolutions.com adresine
gidip XT420/XT460 Kullanım Kılavuzunun tam
versiyonunu indirin.
CPS (BøLGISAYAR PROGRAMLAMA
YAZILIMI)
Telsizinizin özelliklerini programlamanın ve de÷iútirmenin
en kolay yolu Bilgisayar Programlama Yazılımı (CPS) ve
CPS Programlama Kablosu kullanmaktır (*).
CPS, kullanıcının frekansların, PL/DPL kodlarının yanı sıra
úu özellikleri programlamasını da sa÷lar: Zaman Aúımı
Sayacı, Tarama Listesi, Ça÷rı Tonları, ùifreleme,
Dönüútürme Veri Blo÷u vb. Ön panel telsiz programlamayı
kilitleyebildi÷i ve belirli telsiz özelliklerinin de÷iútirilmesini
kısıtladı÷ı için (ön ayarlı telsiz de÷erlerinin yanlıúlıkla
silinmesini önlemek için) CPS kullanıúlı bir araçtır.
CPS ayrıca telsiz profil yönetimi için úifre ayarlama
seçene÷i sunarak güvenli÷i sa÷lar. Lütfen daha fazla bilgi
için Kullanım Kılavuzunun sonundaki Özellikler Özet Tablo
Bölümüne bakın.
CPS Programlama Kablosu
USB Portları
Programlana-cak
telsiz
ùarj Cihazı Tepsisi
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com