Loading...
Türkçe
11
BAùLARKEN
KONUùMA MESAFESø
XT Serisi telsizler performansı en üst seviyeye çıkaracak
ve sahadaki yayın mesafesini geliútirecek úekilde
tasarlanmıútır. Paraziti önlemek için 1,5 metreden daha
yakın mesafede birden fazla telsiz kullanmamanız tavsiye
edilir. XT420’nin kapsama alanı 16.250 metre kare, 13 kat
ve düz alanlarda 9 kilometredir.
Konuúma mesafesi alana ba÷lıdır. Beton yapılar, yo÷un
bitki örtüsü ile iç mekanda ve araçta kullanma telsizin
konuúma mesafesini etkiler. Düz açık alanlarda 9
kilometreye kadar bir alanı kapsayacak úekilde en iyi
mesafeye eriúilir. øzlenen yolda binalar ve a÷açlar varsa
ortalama bir mesafeye eriúilir. øletiúim yolunu engelleyen
yo÷un bitki örtüsü ve da÷lar varsa en az mesafede eriúim
sa÷lanır. Düzgün çift yönlü bir iletiúim sa÷lamak için Kanal,
Frekans ve Parazit Devre Dıúı Bırakma Kodları her iki
radyoda da aynı olmak zorundadır. Bu, telsizde önceden
programlanmıú kayıtlı profile ba÷lıdır:
1. Kanal: Telsizin kullandı÷ı mevcut kanaldır, telsiz modeline
ba÷lıdır.
2. Frekans: Telsizin yayın yapmak/almak için kullandı÷ı
frekanstır.
3. Paraziti Devre Dıúı Bırakma Kodu: Bu kodlar, kod
kombinasyonları seçimi sa÷layarak parazitin en aza
indirilmesini sa÷lar.
4. ùifreleme Kodu: Belirli kodlara ayarlı olmayan telsizlerde
dinleme için yayınların karıúık çıkmasını sa÷layan kodlardır.
5. Bant Geniúli÷i: Bazı frekansların en iyi ses kalitesi için öteki
telsizlerle eúleúmesi gereken seçilebilir kanal aralı÷ı vardır.
Frekansların ve kanallardaki CTCSS/DPL kodlarının nasıl
ayarlanaca÷ı hakkında daha fazla bilgi için Pr'ye baúvurun
"Programlama Modu", sayfa 14.
Not: Parazit Devre Dıúı Bırakma Kodları ayrıca CTCSS/DPL
kodları veya PL/DPL kodları úeklinde de yer almaktadır.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com