Loading...
Türkçe 10
BAùLARKEN
BAùLARKEN
Aúa÷ıdaki açıklamalar için bkz. kullanım kılavuzu,
"Telsøz Parçaları", sayfa 4.
TELSøZø AÇMA/KAPAMA
Telsizi AÇMAK için AÇMA/KAPAMA/Ses Dü÷mesini saat
yönünün tersine çevirin. Telsiz aúa÷ıdakilerden birisini
çalar:
Güç açık tonu ve kanal numarası anonsu,
Pil düzeyi ve kanal numarası anonsları ya da
Sessiz (Sesli tonlar devre dıúı)
LED kırmızı renkte hızla yanıp söner.
Telsizi KAPATMAK için klik sesi duyana ve telsiz LED
göstergesi SÖNENE kadar AÇMA/KAPAMA/Ses
÷mesini saat yönünün tersine çevirin.
SESø AYARLAMA
Sesi artırmak için AÇMA/KAPAMA/Ses Dü÷mesini saat
yönünde veya sesi azaltmak için saat yönünün tersine
çevirin.
Not: Yüksek ses ayarındayken veya ses ayarlanıyorken telsizi
kula÷ınıza çok yakın tutmayın.
KANAL SEÇME
Kanal Seçim Dü÷mesini döndürerek bir kanal seçin ve
istedi÷iniz kanal numarasını belirleyin.
Her kanalı ayrı úekilde programlayın. Her kanalın kendi
Frekansı, Paraziti Devre Dıúı Bırakma Kodu ve Tarama
Ayarları vardır.
KONUùMA VE øZLEME
Yayın yapan birisinin 'konuúmasını bölmekten' kaçınmak
için yayın yapmadan önce trafi÷i izlemek önemlidir.
Kanal trafi÷ine eriúmek için SB1(*) dü÷mesini 2-3 saniye
basılı tutarak trafi÷i izleyin. Etkinlik yoksa ‘statik' bildirimini
duyarsınız. Çıkmak için SB1 dü÷mesine tekrar basın.
Kanal trafi÷i ortadan kalktı÷ında PTT dü÷mesine basarak
ça÷rınıza devam edin. Yayın sırasında telsiz LED'i her 3
saniyede bir kırmızı renkte yanıp söner.
(*) Bu SB1 dü÷mesinin farklı bir mod için ayarlanmamıú oldu÷unu
gösterir.
ÇAöRI ALMA
1. østedi÷iniz kanala gidene kadar Kanal Seçim Dü÷mesini
döndürerek bir kanal seçin.
2. PTT dü÷mesinin bırakıldı÷ından emin olun ve ses etkinli÷ini
dinleyin.
3. LED Göstergesi telsiz ça÷rı alana kadar KIRMIZI renkte hızla
yanıp söner.
4. Yanıtlamak için telsizi dikey olarak a÷zınızdan 2,5 - 5,0 cm
(1 - 2 inç) uzakta tutun. Konuúmak için PTT dü÷mesine
basın, dinlemek için dü÷meyi bırakın.
Not: Lütfen telsiz yayın alıp verirken LED'in daima KIRMIZI
oldu÷una dikkat edin.
Not: Geçerli bir kanaldaki tüm etkinli÷i dinlemek için SB1
÷mesine kısa basarak CTCSS/DPL kodunu 0'a
ayarlayın. Bu özelli÷e CTCSS/DPL Erteleme (Susturucu
SESSøZ olarak ayarlıdır).
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com