Loading...
9Türkçe
BATARYALAR VE ùARJ
CøHAZLARI
Tek Üniteli ùarj Cihazı Tepsisi LED Göstergesi
(*) Normalde, pil paketinin yeniden yerleútirilmesi bu sorunu düzeltir.
(**) Pil sıcaklı÷ı çok yüksek veya çok düúüktür ya da yanlıú güç gerilimi kullanılmaktadır.
LED göstergesi YOKSA:
1. Pili takılı telsizin veya tek baúına pilin do÷ru takılıp takılmadı÷ını kontrol edin.
2. Güç kayna÷ı kablosunun úarj cihazı soketine sa÷lam bir úekilde takıldı÷ından emin olun.
3. Telsizde kullanılan pilin Tablo 1'deki listede bulundu÷unu do÷rulayın.
Tablo 2: ùarj Cihazı LED Göstergesi
Durum LED Durumu Açıklamalar
Gücü Açma Yaklaúık 1 sn yeúil
ùarj Oluyor Sabit kırmızı
ùarj Tamamlandı Sabit yeúil
Pil Arızası (*) Kırmızı hızlı yanıp sönme
ùarj olmayı
bekliyor (**) Sarı yavaú yanıp sönme
Pil Düzeyi Durumu
1 defa kırmızı yanıp sönme Pil düúük
2 defa sarı yanıp sönme Pil orta düzeyde
3 defa yeúil yanıp sönme Pil yüksek düzeyde
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com