Loading...
Türkçe 8
BATARYALAR VE ùARJ
CøHAZLARI
Tek Üniteli ùarj Cihazı Tepsisi ile ùarj Etme
1. Tek Üniteli ùarj Cihazı Tepsisini düz bir yüzeye koyun.
2. Güç Kayna÷ının konektörünü Tek Üniteli ùarj Cihazı
Tepsisinin kenarındaki porta takın.
3. AC Adaptörünü bir prize takın.
4. Telsizi, ön yüzü resimde gösterildi÷i gibi olacak úekilde Tek
Üniteli ùarj Cihazı Tepsisine takın.
Not: Telsize takılı olan bir bataryayı úarj ederken bataryanın
tamamen dolması için telsizi KAPATIN. Daha fazla bilgi
almak için bkz. "Güvenlø Çalıútırma Yönergelerø", sayfa 3.
Standart bir Bataryayı ùarj Etme
Tek Üniteli ùarj Cihazı Tepsisi, bataryayı telsiz veya hem
telsiz hem de tutucu takılıyken ya da tek baúına úarj
edecek úekilde tasarlanmıútır.
Güç Kayna÷ı
(Dönüútürücü)
ùarj Cihazı Tepsisi
ùarj Cihazı
Tepsisi Portu
Tablo 1: Motorola Onaylı Piller
Parça Numarası Açıklama
PMNN4434_R Standart Li-Ion Batarya
PMNN4453_R Yüksek Kapasiteli Li-Ion
Batarya
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com