Loading...
Türkçe
7
BATARYALAR VE ùARJ
CøHAZLARI
Güç Kayna÷ı, Adaptörler ve ùarj Cihazı
Tepsisi
Telsizinizle birlikte bir ùarj Cihazı Tepsisi, bir Güç Kayna÷ı
(Dönüútürücü olarak da bilinir) ve adaptör grubu sunulur.
Güç Kayna÷ınız telsiz paketiyle sunulan tüm adaptörlere
uyacak úekilde de÷iútirilebilir.
Takt ı÷ınız adaptör bulundu÷unuz bölgeye ba÷lıdır.
Elektrik prizinize uygun olan adaptörü belirledi÷inizde
kurulum için úuúekilde devam edin:
Adaptör oyuklarını, yerine oturuncaya kadar güç
kayna÷ının içine do÷ru kaydırın.
Adaptörü yukarı do÷ru çekerek çıkarın.
Not: Resimlerde gördü÷ünüz adaptör sadece gösterim
amaçlıdır. Kurulumunu yaptı÷ınız adaptör farklı olabilir.
Ek ùarj Cihazı veya Güç Kayna÷ı alırken benzer ùarj
Cihazı Tepsisi ve Güç Kayna÷ı seti kullandı÷ınızdan emin
olun.
ùarj Cihazı Tepsisi
Güç Kayna÷ı
PUSH
PUSH
PUSH
PUSH
Adaptör
Adaptör
Güç Kayna÷ıGüç Kayna÷ı
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com