Loading...
Türkçe
3
BATARYA VE ùARJ CøHAZI
GÜVENLøK BøLGøLERø
BATARYA VE ùARJ
CøHAZI GÜVENLøK
BøLGøLERø
Bu belge önemli güvenlik ve kullanım talimatları içerir.
Bu talimatları dikkatle okuyun ve ileride baúvurmak üzere
saklayın.
Batarya úarj cihazını kullanmadan önce aúa÷ıdaki
cihazların üzerindeki tüm talimatları ve dikkat iúaretlerini
okuyun:
úarj cihazı,
batarya,
bataryayla çalıúan telsiz.
1. Yaralanma riskini azaltmak için sadece Motorola onaylı
yeniden úarj edilebilir bataryaları úarj edin. Di÷er bataryalar
patlayarak yaralanmalara ve hasara yol açabilir.
2. Motorola tarafından önerilmeyen aksesuarların kullanılması
yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya sebep olabilir.
3. Elektrik prizinde ve kabloda oluúabilecek zararı azaltmak için
úarj cihazını çıkarırken kablodan de÷il, fiú kısmından çekin.
4. Kesinlikle gerekli olmadı÷ı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Uygun olmayan bir kablonun kullanılması
yangın ve elektrik çarpması riski yaratabilir. Uzatma kablosu
kullanmak gerekiyorsa kablo boyutu 2,0 metreye (6,5 fit)
kadar olan uzunluklar için 18 AWG; 3,0 metreye (9,8 fit)
kadar olan uzunluklar içinse 16 AWG kablo kullanılmalıdır.
5. Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için
bozuk ya da herhangi bir úekilde zarar görmüúúarj cihazını
çalıútırmayın. ùarj cihazını yetkili bir Motorola servis
temsilcisine götürün.
6. ùarj cihazını parçalarına ayırmayın; úarj cihazı onarılamaz ve
yedek parçaları mevcut de÷ildir. ùarj cihazının parçalarına
ayrılması elektrik çarpması veya yangın riskine yol açabilir.
7. Elektrik çarpması riskini azaltmak için bakım ve temizlik
iúlemlerinden önce úarj cihazını AC prizinden çekin.
GÜVENLø ÇALIùTIRMA YÖNERGELERø
Bataryayı úarj ederken telsizi KAPATIN.
Bu cihaz dıú alanda kullanım için uygun de÷ildir. Yalnızca kuru
yerlerde/koúullarda kullanın.
ùarj cihazını yalnızca (ürünün üzerinde belirtilen úekilde)
do÷ru gerilimi sa÷layan, sigorta ve kablo ba÷lantıları gerekli
úekilde yapılmıú bir prize takın.
•Ana fiúi çıkararak úarj cihazı ba÷lantısını kesin.
Bu cihazın takılaca÷ı priz yakınınızda ve kolaylıkla eriúilebilir
olmalıdır.
Güç kayna÷ı ekipmanı etrafındaki maksimum ortam sıcaklı÷ı
40°C'yi (104°F) geçmemelidir.
Kablonun kimsenin üzerine basmayaca÷ı, takılmayaca÷ı ya da
suya, hasara veya baskıya maruz kalmayaca÷ı bir konuma
yerleútirildi÷inden emin olun.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com