Loading...
Türkçe 2
GÜVENLøK
GÜVENLøK
ÜRÜN GÜVENLøöø VE RF ENERJøSøNE
MARUZ KALMA UYUMLULUöU
DøKKAT!
Bu telsiz, ICNIRP/FCC RF enerjisine maruz kalma
gerekliliklerini karúılamak üzere, sadece iú amaçlı
kullanımla sınırlıdır.
Motorola tarafından onaylanan antenlerin, bataryaların ve
di÷er aksesuarların listesi için onaylı aksesuarların
listelendi÷iúu web sitesini ziyaret edin:
http://www.motorolasolutions.com
Bu ürünü kullanmadan önce telsizinizle
birlikte verilen Ürün Güvenli÷i ve RF
Enerjisine Maruz Kalma kitapçı÷ında
yer alan kullanım talimatlarını ve RF
enerjisine dair farkındalık bilgilerini
okuyun.
DİKKAT
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com