Loading...
Norsk 10
KOMME I GANG
KOMME I GANG
Se "Komponenter på radioen" på side 4 i
brukerhåndboken for følgende forklaringer.
SLÅ RADIOEN AV/PÅ
Slå på radioen ved å dreie av-/på-/volumknappen med
klokken. Radioen spiller ett av følgende:
oppstartstone og kanalnummerannonsering
batterinivå og kanalnummerannonsering
lydløs (toner deaktivert)
LED-lyset blinker rødt et øyeblikk.
Slå av radioen ved å dreie av-/på-/volumknappen mot
klokken til du hører et klikk og LED-indikatoren slås av.
JUSTERE VOLUM
Drei av-/på-/volumknappen med klokken for å skru opp
lyden, eller mot klokken for å dempe lyden.
Merk: Ikke hold radioen for nær øret når lyden er høy, eller når
du justerer volumet.
VELGE KANAL
Drei kanalvelgeren, og velg ønsket kanalnummer.
Programmer hver kanal for seg. Hver kanal har sin egen
frekvens og støyelimineringskode og sine egne
skanneinnstillinger.
SNAKKE OG OVERVÅKE
Det er viktig at du overvåker trafikken før sending for å
unngå å "snakke over" noen som allerede er i ferd med å
sende.
Det gjør du ved å trykke på og holde nede SB1(*)-knappen
2–3 sekunder for å få tilgang til kanaltrafikken. Hvis det
ikke er noen aktivitet, hører du en "statisk" lyd. Trykk på
SB1-knappen igjen når du er ferdig. Når kanalen er tom for
trafikk, fortsetter du anropet ved å trykke på PTT-knappen.
Når du sender, blinker radioens LED-indikator rødt hvert
3. sekund.
(*) Dette forutsetter at SB1-knappen ikke er programmert for en
annen modus.
MOTTA ET ANROP
1. Velg kanal ved å dreie kanalvelgeren til du kommer til ønsket
kanal.
2. Pass på at PTT-knappen ikke er trykt inn, og lytt etter
taleaktivitet.
3. LED-indikatoren blinker rødt mens radioen mottar anropet.
4. Besvar anropet ved å holde radioen vertikalt 2,5–5 cm fra
munnen. Trykk på PTT-knappen for å snakke, og slipp
knappen for å lytte.
Merk: Vær oppmerksom på at LED-indikatoren lyser rødt hele
tiden når radioen mottar eller sender.
Merk: Hvis du vil lytte til all aktivitet på en kanal, trykker du kort
på SB1-knappen for å sette CTCSS-/DPL-koden til 0.
Denne funksjonen kalles CTCSS/DPL Defeat
(støysperren er satt til STILLE).
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com