Loading...
Norsk
3
SIKKERHETSINFORMASJON
FOR BATTERIER OG LADERE
SIKKERHETSINFOR-
MASJON FOR
BATTERIER OG LADERE
Dette dokumentet inneholder viktige sikkerhets- og
brukerinstruksjoner. Les disse instruksjonene nøye, og ta
vare på dem for senere bruk.
Før du tar i bruk batteriladeren, må du lese alle
instruksjoner og advarsler på
laderen,
batteriet og
radioen der batteriet brukes
1. For å redusere faren for personskade må du bare lade
oppladbare Motorola-godkjente batterier. Andre batterier kan
eksplodere og forårsake personskade og skade på eiendom.
2. Bruk av tilbehør som ikke anbefales av Motorola, kan medføre
fare for brann, elektrisk støt eller annen personskade.
3. Dra i strømpluggen, ikke ledningen, når du skal koble fra
laderen, slik at du unngår skade på pluggen og ledningen.
4. Skjøteledning bør ikke brukes med mindre det er absolutt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan medføre risiko for
brann og elektrisk støt. Hvis en skjøteledning må brukes, må
du påse at ledningens størrelse er 18 AWG for lengder opptil
2,0 m (6,5 fot), og 16 AWG for lengder opptil 3,0 m (9,8 fot).
5. For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller annen
personskade må du ikke bruke laderen hvis den er ødelagt
eller skadet på noen måte. Ta den til en kvalifisert Motorola-
servicerepresentant.
6. Laderen må ikke demonteres – den kan ikke repareres, og
reservedeler er ikke tilgjengelige. Demontering av laderen
kan medføre fare for elektrisk støt eller brann.
7. For å redusere faren for elektrisk støt må du koble laderen
fra strømuttaket før vedlikehold eller rengjøring.
RETNINGSLINJER FOR SIKKER BRUK
Slå av radioen mens batteriet lades.
Laderen er ikke egnet for utendørs bruk. Den må bare brukes
på tørre steder og under tørre værforhold.
Laderen må kobles til en riktig sikret og tilkoblet
strømforsyning med riktig spenning (som angitt på produktet).
Koble laderen fra linjespenningen ved å trekke ut
strømpluggen.
Stikkontakten som utstyret er koblet til, må være nær og lett
tilgjengelig.
Maksimal romtemperatur rundt strømforsyningsutstyret må
ikke overstige 40 °C (104 °F).
Pass på at ledningen er plassert slik at ingen tråkker på den
eller snubler i den, og slik at den ikke utsettes for vann, skader
eller belastning.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com