Loading...
Svenska
3
SÄKERHETSINFORMATION FÖR
BATTERIER OCH LADDARE
SÄKERHETSINFORMATION
FÖR BATTERIER OCH
LADDARE
Det här dokumentet innehåller viktiga säkerhets- och
användningsanvisningar. Läs anvisningarna noggrant och
spara dem för framtida behov.
Innan du använder batteriladdaren ska du läsa alla
anvisningar och all varningsinformation på
• laddaren
batteriet och
radion som använder batteriet
1. För att minska risken för skada ska du endast ladda
uppladdningsbara Motorola-auktoriserade batterier. Andra
batterier kan explodera, vilket kan leda till personskador eller
skador på egendom.
2. Om vaggan används för andra tillbehör, som inte
rekommenderas av Motorola, kan det medföra risk för brand,
elstötar eller personskador.
3. Minska risken för skador på elkontakten och sladden genom
att dra i kontakten snarare än i sladden när du kopplar ur
laddaren.
4. En förlängningssladd bör inte användas om det inte är
absolut nödvändigt. Om en olämplig förlängningssladd
används kan det leda till brand eller elstötar. Om en
förlängningssladd måste användas kontrollerar du att
sladdstorleken är 18 AWG för längder upp till 2,0 m och 16
AWG för längder upp till 3,0 m.
5. Minska risken för brand, elstötar och personskador genom
att inte använda vaggan om den är skadad på något sätt.
Ta den till en kvalificerad Motorola-servicerepresentant.
Motorola-kundtjänstrepresentant.
6. Ta inte isär laddaren. Den kan inte repareras och
utbytesdelar finns inte tillgängliga. Om vaggan tas isär
medför det risk för elstötar eller brand.
7. Minska risken för elstötar genom att koppla bort laddaren
från eluttaget innan du rengör eller utför underhåll av
enheten.
RIKTLINJER FÖR
ANVÄNDNINGSSÄKERHET
Stäng av radion när batteriet laddas.
Laddaren är inte lämplig för utomhusbruk. Använd den endast
under torra förhållanden.
Anslut endast laddaren till ett säkrat eluttag med rätt spänning
(enligt angivelsen på produkten).
Koppla bort laddaren från strömmen genom att dra ur
kontakten.
Utrustningen bör anslutas till ett uttag i närheten, som är enkelt
att komma åt.
Maximal omgivningstemperatur för nätadaptern får inte
överstiga 40 °C.
Se till att sladden dras så att det inte finns risk för att någon
kliver eller snubblar på den, eller att den utsätts för
vattenskador eller andra påfrestningar.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com