Loading...
Dansk 10
KOM GODT I GANG
KOM GODT I GANG
Se "Radioens dele" på side 4 i brugervejledningen
angående følgende forklaringer.
SÅDAN TÆNDES OG SLUKKES RADIOEN
TÆND for radioen ved at dreje tænd-/sluk-/
lydstyrkeknappen med uret. Radioen afspiller en af
følgende:
Opstartslyd og meddelelse om kanalnummer,
Batteriniveau og meddelelser om kanalnummer eller
Lydløs (hørbare toner deaktiverede)
LED-indikatoren blinker rødt et kort øjeblik.
SLUK for radioen ved at dreje tænd-/sluk-/
lydstyrkeknappen mod uret, indtil du hører et klik og radio-
LED-indikatoren SLUKKER.
JUSTERING AF LYDSTYRKEN
Drej tænd-/sluk-/lydstyrkeknappen med uret for at skrue op
for lyden og mod uret for at skrue ned for lyden.
Bemærk: Hold ikke radioen alt for tæt på øret, når lydstyrken er
høj, eller når lydstyrken justeres.
VALG AF KANAL
Du vælger kanal ved at dreje kanalvælgerknappen til det
ønskede kanalnummer.
De enkelte kanaler skal programmeres separat. Kanalerne
har hver sin frekvens, interferenseliminatorkode og
scanningsindstillinger.
TALE OG OVERVÅGNING
Det er vigtigt at overvåge trafikken, inden du sender, for at
undgå at 'tale ind over' andre, der er i gang med at sende.
Trafikken overvåges ved at trykke på knap SB1(*) i 2-3
sekunder for at åbne kanaltrafikken. Du kan høre 'støj' på
kanalen, hvis der ikke er nogen trafik. Tryk på SB1-
knappen igen for at udløse den. Når der ikke længere er
trafik på kanalen, kan du gå videre med dit opkald ved at
trykke på PTT-knappen. Radio-LED'en blinker rødt hvert 3.
sekund, mens der sendes.
(*) Under forudsætning af, at SB1-knappen ikke er programmeret til
en anden tilstand.
MODTAGELSE AF OPKALD
1Vælg en kanal ved at dreje kanalvælgerknappen, indtil den
står på den ønskede kanal.
2. Husk at udløse PTT-knappen og lytte efter, om der er
stemmeaktivitet.
3. LED-indikatoren blinker RØDT, mens radioen modtager et
opkald.
4. Du svarer ved at holde radioen lodret 2,5-5 cm fra munden.
Tryk på PTT-knappen for at sende, og slip den for at
modtage.
Bemærk: Vær opmærksom på, at LED-indikatoren er konstant
RØD, når radioen sender eller modtager.
Bemærk: Du kan høre al aktivitet på den valgte kanal ved at trykke
kort på SB1-knappen for at sætte CTCSS/DPL-koden til
0. Denne funktion kaldes CTCSS/DPL Defeat (squelch
er indstillet til STILLE).
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com