Loading...
Аall Mounting
TСОΝKБ-HDVγγ0ΝКЧНΝЮЩΝЭШΝηΝШЩЭТШЧКХΝKБ-HDVβ0ΝЮЧТЭЬΝМКЧΝЛОΝЦШЮЧЭОНΝШЧΝКΝаКХХ.
IMPORTANT
RεКФОΝЬЮЫОΝЭСКЭΝЭСОΝаКХХΝКЧНΝЭСОΝПТбТЧРΝЦОЭСШНΝКЫОΝЬЭЫШЧРΝОЧШЮРСΝЭШΝЬЮЩЩШЫЭΝЭСОΝаОТРСЭΝШПΝЭСОΝЮЧТЭ.ΝΧSОО
“SЩОМТПТМКЭТШЧЬ”,ΝPКРОΝιθ.Ψ
1. IЧЬОЫЭΝЭСОΝЭКЛЬΝШПΝЭСОΝаКХХΝЦШЮЧЭТЧРΝКНКЩЭШЫΝТЧЭШΝЭСОΝНОЬТРЧКЭОНΝШЩОЧТЧРЬΝТЧΝЭСОΝЛКЬО,ΝКЧНΝЭСОЧΝЬХТНО
ЭСОΝаКХХΝЦШЮЧЭТЧРΝКНКЩЭШЫΝТЧΝЭСОΝНТЫОМЭТШЧΝШПΝЭСОΝКЫЫШаΝЮЧЭТХΝТЭΝМХТМФЬ.
KБ-HDV330
Аith optional KБ-HDV20
For 2nd to 5th KБ-HDV20
RОЦШЯОΝЭСОΝЬМЫОаΝПЫШЦΝЭСОΝDSSΝМШЯОЫΝШПΝЭСОΝKБ-HDVβ0,ΝКЧНΝЭСОЧΝЬХТНОΝЭСОΝМШЯОЫΝЮЩΝЭШΝЫОЦШЯОΝТЭ.
β. FКЬЭОЧΝЭСОΝаКХХΝЦШЮЧЭТЧРΝКНКЩЭШЫΝЭШΝЭСОΝЛКЬОΝаТЭСΝЭСОΝТЧМХЮНОНΝЬЦКХХΝЬМЫОа.
ΧRОМШЦЦОЧНОНΝЭШЫЪЮОμΝ0.ζΝІ·ЦΝДζ.0κΝФРП·МЦ/γ.ηζΝХЛП·ТЧЖΝЭШΝ0.θΝІ·ЦΝДθ.1βΝФРП·МЦ/η.γ1ΝХЛП·ТЧЖΨ
γ. CШЧЧОМЭΝЭСОΝACΝКНКЩЭШЫ,ΝСКЧНЬОЭΝМШЫН,ΝEЭСОЫЧОЭΝМКЛХОЬ,ΝКЧНΝМШЧЧОМЭТШЧΝМКЛХОΝКЬΝЧОМОЬЬКЫв.
ζ. DЫТЯОΝЭСОΝХКЫРОΝЬМЫОаЬΝТЧЭШΝЭСОΝаКХХΝОТЭСОЫΝκγΝЦЦΝΧγΝ1/ζΝТЧΨΝШЫΝ100ΝЦЦΝΧγΝ1η/1θΝТЧΨΝКЩКЫЭ,ΝКЧНΝЦШЮЧЭ
ЭСОΝЮЧТЭΝШЧΝЭСОΝаКХХ.
θβ
Installation and Setup
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com