Loading...
ζ. TКЩΝ Ν/Ν ΝμΝSОХОМЭΝКΝХТЧО.
η. SОХОМЭΝΟЇЧΟΝШЫΝΟЇППΟ.ΝaΝΟЇKΟ
Changing the Basic Settings
To select the main item in standby mode
1. TКЩΝ Ν/Ν ΝaΝΟBКЬТМΝSОЭЭТЧРЬΟ
β. TКЩΝ Ν/Ν ΝμΝSОХОМЭΝЭСОΝЦКТЧΝТЭОЦ.
Main Item Sub Item Page
IЧМШЦТЧРΝЇЩЭТШЧ RТЧРОЫΝVШХЮЦО RТЧРОЫΝTвЩО PКРОΝθι
TКХФΝЇЩЭТШЧ SЩОКФОЫΝVШХЮЦО HКЧНЬОЭΝVШХЮЦО HОКНЬОЭΝVШХЮЦО PКРОΝθκ
AЧЬаОЫΝЇЩЭТШЧ AЮЭШΝAЧЬΝDОЯТМО AЮЭШΝAЧЬΝDОХКв PКРОΝθκ
KОвΝЇЩЭТШЧ PЫШРЫКЦΝKОв DSSΝKОв HШЭΝKОвΝTТЦО PКРОΝθκ
DТЬЩХКвΝЇЩЭТШЧ δКЧРЮКРО BКМФХТРСЭ SЭКЧНЛвΝDТЬЩХКв PКРОΝθλ
CКЭОРШЫвΝІКЦО DКЭОΝFШЫЦКЭ TТЦОΝFШЫЦКЭ
SМЫООЧΝSКЯОЫ DSSΝCШЧЭЫШХ
KОвΝTШЧО — PКРОΝι0
BХЮОЭШШЭС
HОКНЬОЭ
CШЧЧОМЭТШЧ RОРТЬЭЫКЭТШЧ PКРОΝι0
ЇЭСОЫΝЇЩЭТШЧ CСКЧРОΝPКЬЬаШЫН EЦЛОННОНΝАОЛ PКРОΝι0
Changing the System Settings
IMPORTANT
RTСОΝПОКЭЮЫОΝНОЩОЧНЬΝШЧΝвШЮЫΝЩСШЧОΝЬвЬЭОЦ.ΝCШЧЭКМЭΝвШЮЫΝКНЦТЧТЬЭЫКЭШЫΝПШЫΝПЮЫЭСОЫΝТЧПШЫЦКЭТШЧ.
To select the main item in standby mode
1. TКЩΝ Ν/Ν ΝaΝΟSвЬЭОЦΝSОЭЭТЧРЬΟ
β. TКЩΝ Ν/Ν ΝμΝSОХОМЭΝЭСОΝЦКТЧΝТЭОЦ.
Main Item Sub Item Page
SЭКЭЮЬ δТЧОΝSЭКЭЮЬ FТЫЦаКЫОΝVОЫЬТШЧ IPΝεШНО PКРОΝι1
IPЯζΝSОЭЭТЧРЬ IPЯθΝSОЭЭТЧРЬ εACΝAННЫОЬЬ
δδDP VδAІ
ІОЭаШЫФΝSОЭЭТЧРЬ IPΝεШНОΝSОХОМЭ IPЯζΝSОЭЭТЧРЬ IPЯθΝSОЭЭТЧРЬ PКРОΝι1
δδDP VδAІ δТЧФΝSЩООН
SвЬЭОЦΝSОЭЭТЧРЬ SОЭΝTТЦОΝΤΝDКЭОΩ1AЮЭСОЧЭТМКЭТШЧ AММОЬЬΝCШНО PКРОΝιγ
ECЇΝεШНО RОЬЭКЫЭ DSSΝRОЬЭКЫЭ
Ω1 AЯКТХКЛТХТЭвΝНОЩОЧНЬΝШЧΝвШЮЫΝЩСШЧОΝЬвЬЭОЦ.ΝCШЧЭКМЭΝвШЮЫΝКНЦТЧТЬЭЫКЭШЫΝПШЫΝПЮЫЭСОЫΝТЧПШЫЦКЭТШЧ.
Changing the Advanced Settings
To select the main item in standby mode
1. TКЩΝ Ν/Ν ΝaΝΟAНЯКЧМОНΝSОЭЭТЧРЬΟ
ηη
Customizing the Telephone
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com