Loading...
60
Svenska
- TIME = sätt en önskad träningstid med hjälp av
plus- och minusknappar. Genom att trycka på
knappen MODE kommer du till nästa sättning.
- DISTANCE = sätt en önskad träningssträck med
hjälp av plus- och minusknappar. Genom att trycka
på knappen MODE kommer du till nästa sättning.
- KCAL = sätt en önskad energiförbrukningsnivå med
hjälp av plusoch minus- knappar. Genom att trycka
på knappen MODE kommer du till nästa sättning.
- PULSE = sätt ett övre gränsvärde för träningspulsen
med hjälp av plus- och minusknappar:på displayen
visas ett hjärta och en pil uppåt. Tryck på knappen
MODE för att sätta ett nedre gränsvärde för
träningspulsen: Displayen visar ett hjärta och en
pil nedåt. Sätt ett nedervärde för träningspulsen
genom att trycka på plusoch minusknappar.
Om du överskrider eller underskrider de utsatta
gränsvärdena visar displayen detta genom att blinka
den ifrågavarande pilen. Efter detta återvänder du
med knappen MODE till att inställa träningstiden
(TIME).
- Du kan börja träningen genom att trycka på
knappen START/STOP. Börja träningen och vid
behov justera moståndet under träningens lopp.
- Du kan avbryta träningen genom att trycka på
knappen START/STOP (I displayen står ordet
”OVER”). Programinformationen lagras för fem
minuter i mätarens minne; återvänder du inom
denna tid gäller det bara att trycka på knappen
START/STOP för att fortsätta med träningen.
- Du kan sluta träningen genom att trycka på
-knappen RESET när mätaren är i paustillståndet.
- Har du utsatt ett målsättningsvärde ger mätaren
en ljudsignal när den är i paustillståndet efter att
målsättningsvärdet har uppnåtts. Nollställa siffrorna
genom att först trycka på knappen START/STOP
och därefter knappen RESET.
Target HR
(konstant puls )
För Target HR-träning ställer du in önskad
standardpulsnivå. Under träningen bevaras
den inställda pulsnivån automatiskt oavsett
träningshastighet.
- Tryck på Up / Down knappen tills ”Target HR” visas
på huvuddisplayen.
- Sätt den önskade konstanta pulsnivån för träningen
genom att trycka på knappen MODE-. På displayen
visas ”PULSE” samt ett hjärta och pilen uppåt och
nedåt. Målsättningspulsnivån sätts med plus- och
minusknappar. Med knappen MODE kommer du till
nästa sättning.
- TIME = sätt en önskad träningstid med hjälp av
plus- och minusknappar. Genom att trycka på
knappen MODE kommer du till nästa sättning.
- DISTANCE = sätt en önskad träningssträcka med
plus- och minusknappar. Genom att trycka på
knappen MODE kommer du till nästa sättning.
- KCAL = sätt en önskad energiförbrukningsnivå med
hjälp av plusoch minus- knappar. Genom att trycka
på knappen MODE återvänder du till sättningen av
träningstiden (TIME).
- Börja träningen med att trycka på knappen
START/STOP. Börja trampa och vid behov justera
moståndet under träningens lopp.
- Du kan avbryta träningen genom att trycka på
knappen START/STOP ( På displayen står ”OVER”).
Programinformationen lagras för fem minuter i
mätarens minne; återvänder du inom denna tid
gäller det bara att trycka på knappen START/STOP
igen för att fortsätta med träningen.
- Du kan sluta träningen genom att trycka på
knappen RESET när mätaren är i paustillståndet.
- Har du utsatt ett målsättningsvärde ger mätaren
en ljudsignal när den är i paustillståndet efter att
målsättningsvärdet har uppnåtts. Nollställa siffrorna
genom att först trycka på knappen START/STOP
och därefter knappen RESET.
Träningsprofiler
- Efter att mätaren startats tryck Up / Down knappen
tills på displayen står en profilkod (P1-P8) och
profilform. Alla profiler är s.k. standardkraftsprofiler:
ju snabbare du ror, desto snabbare flyttar du framåt
i avståndet som uppmäts av mätaren. Alla profiler
har vid fabrikationen programmerats en längd av 20
minuter.
- Välj en önskad profil med Up / Down knappar.
Genom att trycka på knappen MODE kan du sätta
träningstiden: med Up / Down knappar kan du sätta
tiden i fem minuters mellanrum mellan 10 och 90
minuter.
- Börja träningen genom att trycka på knappen
START/STOP. Börja trampa. Under träningens lopp
kan du med + /- knapparna ändra motståndsnivån
av den profil, som du håller på att prestera;
motsåndet ökar genom att trycka på + knappen,
och motståndet minskar genom att trycka på -
knappen.
- Du kan avbryta träningen genom att trycka på
knappen START/STOP (på displayen står ordet
”OVER”). Programinformationen lagras för fem
minuter i mätarens minne; återvänder du inom
denna tid gäller det bara att trycka på knappen
START/STOP för att fortsätta med träningen.
- Du kan sluta träningen genom att trycka på
knappen RESET när mätaren är i paustillståndet.
Slutför du profilen ger mätaren en ljudsignal
och värdet på displayen börjar blinka efter att
målsättningsvärdet uppnåtts. Nollställa displayen
genom att först trycka på knappen START/STOP
och därefter knappen RESET
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com