Loading...
59
Svenska
Down
- Minska motståndet
- Vrid reglaget moturs för att minska värdet.
Denna knapp finns också på fjärrkontrollen på
dragstången.
RECOVERY
- Mätningen av återhämtningspulsen.
START/STOP
- Börja / avbryta träningen..
Skjutknappar (fig. D-2)
Knapparna i fråga överför endast individuella nyckelslag
till metern, metern känner inte igen längre nyckelslag.
Därefter nollställer du fjärrkontrollsfunktionen genom
att trycka på alla tre skjutknapparna samtidigt i fem
sekunder. När du gjort det, testar du att skjutknapparna
fungerar.
Tänk på att det finns ett batteri inuti skjutfacket. Om
skjutknapparna inte fungerar, skall batteriet bytas ut.
Kontrollera att du sätter i det rätt. Kom ihåg att vid
hemanvändning, så håller batteriet i flera år.
VARNING
När du är klar med din träning, ställer du tillbaka
skjutfacket i dess hållare. Släpp aldrig ditt grepp på
skjutfacket i mitten av en träningsrörelse!
* Denna knapp finns också på fjärrkontrollen på
dragstången.
Förklaring av displayfunktioner
Årtag (hastighet/min)
Antalet årtag/min. Hastigheten visas också på en
indikator på displayen.
Träningstid
00:00 – 99:59; mätning i en sekunds intervaller,
h1:40-h9:59 mätning i en minuts intervaller
Träningspuls
Hjärtsymbolen blinkar i takten med pulsmätningen.
Displayens pilsymboler visar om pulsen överskrider eller
underskrider det inställda gränsvärdet.
Träningssträck (km
0.00-99.99 km
Hastighet (timer för 500 m avstånd, kmh)
tid 0-9,59/500 m
Energiförbrukning (Kcal)
Den estimerade totalenergiförbrukning under
träningen, 0-9999 kcal
Klocka (Clock)
Realtidsklocka.
Termometer (Temp C )
Mäter rumstemperaturen antingen i Celsius eller
Fahrenheit
Fuktighetsmätare (Humidity %)
Mäter fuktigheten i rummet, 0 – 100%.
Displayen av huvudvärden
Det valda träningsvärdet syns i stora siffror i mitten
av displayen medan de övriga träningsvärdena i övre
raden.
Displayen av kumulativ puls
Mäts pulsen under träningssessionen ser man pulsens
profil formas under träningens lopp.
Manövrering
Ström på
- Koppla in strömförsörjningen. Datorn kommer då
att starta och visa allt på isplayen i två sekunder.
- Tryck på valfri knapp för att sätta på strömmen om
enheten befinner sig i läget SLEEP.
Ställa in klockan
- Tryck på och håll ner knappen MODE och RESET i
två sekunder för att återställa mätaren.
- Tryck på knappen UP eller DOWN för att ställa in
klockan.
Program
MANUAL
(Manuel träning)
I manuella träningen kan du justera motståndet under
träningens lopp med hjälp av kontrollreglaget.
- Du kan börja träningen genast genom att trycka på
knappen START/STOP. Justera motståndet under
träningens lopp med kontrollreglaget.
- Du kan börja träningen genom att sätta
gränsvärden för träningssessionen. Tryck på Up
/ Down knappen tills ordet MANUAL står under
huvuddisplayen.
- Trycka på knappen MODE för att sätta
målsättningsvärden.
Loading...
Terms of Use | Privacy Policy | DMCA Policy
2006-2020 Rsmanuals.com